ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΝΙΚΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΩΝ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 www.dikki.org  Καρόλου 28 Πλατ. Καραϊσκάκη τηλ. 2105234289           

Η χώρα μας βιώνει καθεστώς ιμπεριαλιστικής εισβολής και ξένης κατο-χής με πρωτοφανή λεηλασία του λαού, του εθνικού πλούτου και της Οικονο-μίας της. Οδηγείται ταχύτατα σε μια νέα εθνική καταστροφή αντίστοιχη με εκείνες του 1922 και 1940-΄44. Είναι επιτακτική ανάγκη να διακοπεί η πο-ρεία της διατεταγμένης Χρεοκοπίας και ταυτόχρονα η Ελλάδα, όπως και στο παρελθόν, να συμβάλλει στην ανατροπή της νέας «Ιεράς Συμμαχίας» που απειλεί όλους τους λαούς της Ευρώπης.
Είναι επιτακτική ανάγκη οι δυνάμεις του οικονομικού και πολιτικού κα-τεστημένου που μας οδήγησαν εδώ και βιάζονται να ολοκληρώσουν το κατά-στροφικό έργο τους να απομακρυνθούν το συντομότερο από τη διακυβέρνη-ση του τόπου πράγμα το οποίο - αν εξουδετερωθεί ο ισχύον καλπονοθευτι-κός εκλογικός νόμος - είναι πραγματοποιήσιμο δεδομένου ότι η μεγάλη πλε-ιοψηφία του Ελληνικού λαού τάσσεται ανεπιφύλακτα προς την κατεύθυνση αυτή.
Είναι επομένως καθήκον και ευθύνη κάθε συνεπή αντιμνημονιακού πο-λιτικού σχηματισμού, συλλογικότητας και πολίτη, ανεξάρτητα από προηγού-μενες διαδρομές, να ενωθεί σε μία κοινωνική και πολιτική συμμαχία Αγώνα σε όλα τα επίπεδα για την επιβίωση του λαού και της χώρας.
Ιδιαίτερα ενόψει εκλογών να συγκροτήσει κοινό Ψηφοδέλτιο διατηρώ-ντας ο καθένας τη διαφορετική πολιτική οντότητα και ονομασία του αλλά κρα-τώντας έξω απ΄ την κοινή εκλογική Διακήρυξη και απ΄ την επωνυμία του Ψη-φοδελτίου τις προγραμματικές διαφορές και την ονομασία του. Είναι καθήκον επομένως όλων και πρωτίστως είναι καθήκον των δυνάμεων της Αριστεράς να κινηθούν προς:
Την συγκρότηση μιας μεγάλης εκλογικής συμπαράταξης από τον προδομένο κόσμο της λαϊκής Δεξιάς και της 3ης Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ έως την αντικαπιταλιστική Αριστερά με στόχο την ήττα του τρικομματι-σμού και των εφεδρειών του και την ανάδειξη λαϊκής - πατριωτικής Κυ-βέρνησης σωτηρίας του τόπου. Για τον σκοπό αυτό προτείνουμε ένα ελά-χιστο πλαίσιο σύμπτωσης πολιτικών θέσεων και αρχών ικανών να αναστρέ-ψουν την πορεία κατάρρευσης και Χρεοκοπίας:
1)Καταγγελία όλων των διεθνών Δανειακών Συμβάσεων και των Μνη-μονίων από την άνοιξη του 2010. Κατάργηση όλων των εφαρμοστικών νό-μων και των νόμων που έπληξαν κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα και κα-τακτήσεις, περιέκοψαν μισθούς, ημερομίσθια, επιδόματα, συντάξεις κ.ά. και επέβαλαν υπέρμετρη φορολογία κατά παράβαση των άρθρων 4 παρ.5 ,17 και 78 παρ.2 του Συντάγματος. Απομάκρυνση της Τρόικας. Επανατοπο-θέτηση της διεθνούς θέσης της χώρας, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτι-κή και συνεργασία με την Ρωσία και χώρες του BRIC. 
2) Απαγγελία κατηγορίας σε όσους (μέλη Κυβερνήσεων, Διοικήσεων Ορ-γανισμών κ.ά.) από τον Μάιο του 2010 υπέγραψαν μνημόνια και εφαρμοστι-κούς νόμους και δυσφήμησαν έντεχνα τη χώρα ώστε να δικαιολογηθεί η εμ-πλοκή ξένων δυνάμεων και εξωθεσμικών παραγόντων στη διακυβέρνησή της παραβιάζοντας το θεμέλιο του πολιτεύματος που είναι η Λαϊκή Κυριαρχία σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 του Συντάγματος.
3) Στάση Πληρωμών σε συνδυασμό με τη Διαγραφή του επαχθούς, διπλά εξοφλημένου «Χρέους» και αξιοποίηση της Επιτροπής Λογιστικού (Εξαιρού-νται ομόλογα που βρίσκονται σε Ταμεία Εργαζομένων και σε μικροκαταθέ-τες). Διεκδίκηση των Πολεμικών Αποζημιώσεων και του Κατοχικού «Δανεί-ου».
Ανάκτηση τoυ δικαιώματος άσκησης οικονομικής πολιτικής από τη χώρα και λήψη μέτρων για τη δημιουργία νομισματικής ρευστότητας όπως έγινε και αλ-λού (Ιρλανδία) ώστε να τεθεί τέλος στον σημερινό κατήφορο και να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για ανάκαμψη - καμία θυσία για το ΕΥΡΩ! Εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος και των πρώην ΔΕΚΟ. 
4) Άμεση στήριξη του λαϊκού εισοδήματος και της Πραγματικής Οικονο-μίας που στραγγαλίζονται απ΄ τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές των περικοπών. Άμεσα μέτρα ανάπτυξης της πρωτογενούς και δευτερογενούς Παραγωγής. Αντιμετώπιση του μεταπρατισμού, εναλλακτικές μορφές Ανάπτυξης. Στήριξη μορφών συλλογικής διαχείρισης, όπως συνεταιρισμών, ομαδικών καλλιεργει-ών, δημοτικών και δημοσυνεταιριστικών επιχειρήσεων κ.ά. 
Αξιοποίηση του συνόλου του εθνικού πλούτου, ορυκτού και υποθαλάσσι-ου, (όπως ορίζεται απ΄ τις Διεθνείς Συμβάσεις και Συνθήκες) υπέρ του έθνους και του λαού. Προστασία της Δημόσιας Περιουσίας. Λαϊκή κινητοποίηση για τη γη, τη στέγη, το κλίμα και τους φυσικούς πόρους, την αγροτική αναδιάρθ-ρωση και τη διατροφική επάρκεια.
5) Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη. Αποκατάσταση του ρόλου της Αστυνομίας στην πάταξη της εγκληματικότητας αντί για την καταστολή των εξεγερμένων Ελλήνων και καταγγελία της Σύμβασης Δουβλίνο 2. Κατάθεση πρότασης Συνταγματικής Αναθεώρησης που θα περιέχει μεταξύ άλλων θεσμούς λα-ικής παρέμβασης και συμμετοχής όπως αρνησικυρία - βέτο, δημοψηφί-σματα, ανάκληση βουλευτών κ.ά. Συνταγματική καθιέρωση απόλυτα ανα-λογικού εκλογικού συστήματος.

Η πρόταση αυτή γίνεται από δυνάμεις του συνεπή σοσιαλιστικού και πατριωτικού δημοκρατικού χώρου ανάμεσα στις οποίες και το ΔΗΚΚΙ με σκοπό την αναστροφή της πορείας της χώρας στις εκλογές και μετά από αυτές. 

© 2018 ● ΔΗΚΚΙ - ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ