Προοίμιο νέας κρίσης το μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο.

     ΦαίνεταιότιτοτελευταίοδιάστημαηΤουρκικήπροκλητικότηταστοΑιγαίοέχειξεπεράσεικάθεόριο. ΑποκορύφωμαοιπαραβιάσειςτωνΕλληνικώνχωρικώνυδάτωνστιςοποίεςπροέβαινε  συνεχώςσήμεραΤουρκικήπυραυλάκατοςηοποίαδιέσχιζεεπίώρεςτονεθνικόχώροαπότηνπεριοχήμεταξύΜυκόνουκαιΝάξουμέχριτηνπεριοχήμεταξύΣίφνουκαιΣερίφουκαιτηνπεριοχήμεταξύΚύθνουκαιΤζιας! Είχανπροηγηθείτιςπροηγούμενεςημέρεςαλλεπάλληλεςπαραβιάσειςτουελληνικού F.I.R. καιεπικίνδυνεςχαμηλέςπτήσειςπάνωαπόκατοικημένεςπεριοχέςτουΑιγαίου.

     ΜέχριστιγμήςηαντίδρασητηςΕλληνικήςκυβέρνησηςήτανσεπολιτικόεπίπεδοουσιαστικάανύπαρκτηκαιπεριορίστηκεμόνοστηνπαρακολούθησητηςπυραυλάκατουκαισεαναχαιτίσειςτωντουρκικώναεροσκαφών.

     Διερωτόμαστε:

    ΔενυπάρχειΕλληνικήεξωτερικήπολιτικήγιανακαταγγείλειστηνδιεθνήκοινήγνώμηκαισταδιεθνήφόρατογεγονός;

    ΔενυπάρχουνενταξιακέςδιαδικασίεςτηςΤουρκίαςστηνΕ. ΈνωσηυπόεξέλιξηώστενατεθείΕλληνικόΒέτοπροκειμένουναανασχεθείητρομοκρατικήαυτήπολιτικήτηςΆγκυρας;

    Δενυπάρχουνστηνευρύτερηπεριοχήδυνατότητεςγιααμοιβαίαεπωφελείςσυμμαχίεςμεχώρεςπουενδιαφέρονταιναανακοπείοτουρκικός  σωβινισμός;

    ΓιαπόσοκαιρόακόμηηΕλληνικήάρχουσατάξηκαιοικυβερνήσειςτηςθα"βάζουνπλάτη" στονΤουρκικόεπεκτατισμόκαιστασχέδιατωνΗ.Π.Α. καιτουΝΑΤΟγιαδιχοτόμησητουΑιγαίου;

    Γιαπόσοκαιρόθαδιευκολύνουνκαιθασυγκαλύπτουντηνδημιουργία"προηγούμενων" καιντεφάκτοκαταστάσεωνσεβάροςτηςεδαφικήςακεραιότηταςτηςχώραςμαςκαιτηςειρήνηςστηνπεριοχή;

    ΓιαπόσοκαιρόακόμηηΕλλάδαθασυμμετέχεισεκοινάυπουργικάσυμβούλιαμετηνΆγκυραυλοποιώνταςτηνσυμφωνίατουΕρζερούμπουυπέγραψετο2011 οΓ. Παπανδρέου, καιθαδίνειέτσιστηνΆγκυρατοάλλοθιγιατιςαθλιότητέςτης;

    ΜήπωςτελικάεπιδιώκουνναοδηγηθούνοιεξελίξειςστοΑιγαίοσεοριακόσημείογιαναφορτώσουντηχώρακαιμεμιανέα, γεωπολιτική- εθνικήκρίση;

                                                                                                Γραφείο Τύπου