Οι ειδικότερες προτάσεις για ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ σύστημα ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Επάνω στις προηγούμενες απαραίτητες πολιτικές βάσεις, μπορεί να οικοδομηθεί ένα ενιαίο σύνολο ειδικότερων, εφικτών προτάσεων, που είναι οι εξής:

 1. Θεσμική κατοχύρωση και υλοποίηση στην πράξη της τριμερούς χρηματοδότησης(Εργαζόμενοι, Εργοδοσία, Κράτος) με τις εξής διεθνείς αναλογίες:
  • Για τους μισθωτούς:
   Εισφορά ασφαλισμένου: 2/9
   Εισφορά εργοδότη: 4/9
   Εισφορά κράτους: 3/9
  • Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
   Εισφορά ασφαλισμένου: 5/9
   Εισφορά κράτους: 4/9
  Για όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, θεωρούμε πως η συμμετοχή του κράτους μπορεί να εξασφαλισθεί με την θέσπιση της απευθείας απόδοσης, στα Ασφαλιστικά Ταμεία, ενός ικανού ποσοστού των φορολογικών εσόδων, όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο.
 2. Ο κάθε εργαζόμενος είναι αναγκαίο να καλύπτεται από μια κύρια και μια επικουρική ασφάλιση, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά με την νομική μορφή του Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Καθορισμός της κύριας σύνταξης με βάση το 80% των συντάξιμων τακτικών αποδοχών των τριών τελευταίων ετών της εργασίας και της επικουρικής με το 20% της κύριας σύνταξης. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων των περιόδων '90 - '92 και '97-'99.
 4. Επαναφέρεται σαν κατώτερο όριο σύνταξης για όλους τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους, τα 20 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη και η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις 4.050 ημέρες ασφάλισης.
 5. Αναγνωρίζεται σαν ελάχιστος χρόνος ασφάλισης σε όσους εργάσθηκαν με μερική απασχόληση, ή με μειωμένο ωράριο, ή με εποχιακή απασχόληση, οι 200 ημέρες εργασίας το χρόνο, και υπολογίζεται σαν ελάχιστο ημερομίσθιο το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.
 6. Πλήρης συνταξιοδότηση με 35 χρόνια εργασίας ή 10.500 ημέρες ασφάλισης, ασχέτως ορίου ηλικίας. Τα υποχρεωτικά ελάχιστα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης να μείνουν όπως έχουν σήμερα, διότι ήδη έχουν αυξηθεί σε ανελαστικά επίπεδα.
 7. Ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις και τις αυξήσεις των εργαζομένων του κλάδου.
 8. Πλήρης ασφάλιση και υγειονομική κάλυψη στους ανέργους για όλο το διάστημα που αποδεδειγμένα διαρκεί η ανεργία τους.
 9. Εισαγωγή του θεσμού της Εθνικής Σύνταξης για όλους όσους φθάνουν στο ανώτερο προβλεπόμενο όριο ηλικίας και αδυνατούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Η Εθνική Σύνταξη στηρίζεται στην αποκλειστική χρηματοδότηση από το κράτος, εγγυάται ένα ελάχιστο όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης, και δεν έχει καμία σχέση με το "επίδομα ελεημοσύνης" το οποίο σχεδιάζει η κυβέρνηση.
 10. Διαμόρφωση ειδικής κλίμακας καθορισμού των συντάξεων αναπηρίας έτσι ώστε με αναπηρία 67% και άνω να καταβάλλεται η πλήρης σύνταξη, με αναπηρία 50-60% τα 3/4 και με αναπηρία 33-49% τα 2/3 της σύνταξης. Σε ειδικές κατηγορίες Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή χρονίως πασχόντων, όπως οι νεφροπαθείς και άλλοι, η συνταξιοδότηση να γίνεται με την συμπλήρωση 15 χρόνων εργασίας.
 11. Νομοθετική κατοχύρωση της Αυτοδιοίκησης και Αυτοδιαχείρισης των Οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Εκδημοκρατισμός των προηγούμενων Οργανισμών, με ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων και των συνταξιούχων στις διοικήσεις τους και ουσιαστική συμμετοχή των ίδιων των απασχολουμένων στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, για να υπάρξει ορθολογική, αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και της περιουσίας τους.
 12. Ριζική ανασυγκρότηση της οργάνωσης και των διοικητικών υπηρεσιών των Ασφαλιστικών Οργανισμών με στόχο την αποδοτική λειτουργία τους. Εισαγωγή της νέας τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης των εισφορών καθώς και για άλλες νευραλγικές λειτουργίες. Θέσπιση αξιοκρατικών κριτηρίων στελέχωσης και πλήρωση των 2.500 κενών σήμερα θέσεων προσωπικού, για την κάλυψη ιδίως των ελεγκτικών τους δραστηριοτήτων που αφορούν τις αναπόγραφες επιχειρήσεις, την ανασφάλιστη εργασία και την έγκαιρη είσπραξη των οφειλομένων εισφοριοκρατικών κριτηρίων στελέχωσης και πλήρωση των 2.500 κενών σήμερα θέσεων προσωπικού, για την κάλυψη ιδίως των ελεγκτικών τους δραστηριοτήτων που αφορούν τις αναπόγραφες επιχειρήσεις, την ανασφάλιστη εργασία και την έγκαιρη είσπραξη των οφειλομένων εισφοριοκρατικών κριτηρίων στελέχωσης και πλήρωση των 2.500 κενών σήμερα θέσεων προσωπικού, για την κάλυψη ιδίως των ελεγκτικών τους δραστηριοτήτων που αφορούν τις αναπόγραφες επιχειρήσεις, την ανασφάλιστη εργασία και την έγτιμετωπισθεί και το πρόβλημα της νομιμοποίησης οικονομικών μεταναστών, αποκλειστικά σε κλάδους και ειδικότητες όπου αποδεδειγμένα μπορούν να προσφέρουν ή και προσφέρουν εργασία. Επίσης μπορεί έτσι να αντιμετωπιστεί και " η μαύρη εργασία" και να εισπράξουν εισφορές οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί.
 13. Άμεσα μέτρα για την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλών της μεγαλοεργοδοσίας με προτεραιότητα τις κερδοφόρες βιώσιμες επιχειρήσεις.
 14. Ενοποίηση και θεσμική ομογενοποίηση των ομοειδών Ασφαλιστικών Ταμείων, με προϋπόθεση τον προηγούμενο ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με τους εργαζόμενους και με αποκλειστικά κριτήρια την σύγκλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων προς τα επάνω, την μείωση του κόστους λειτουργίας, την αποτελεσματικότερη διοίκηση του Ασφαλιστικού συστήματος, αλλά και την βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.
  Αντίθετα με τους στόχους της κυβέρνησης, η οποία μέσω της ενοποίησης επιχειρεί να εξισώσει τα Ταμεία προς τα κάτω, η πραγματική ενοποίηση περιλαμβάνει αποκλειστικά τα Ταμεία που μπορούν να υπαχθούν σε ομοειδείς ομάδες και έχει σαν ζητούμενο την διεύρυνση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων μέσω της ισχυροποίησής τους.
 15. Επέκταση του μέτρου της δωρεάν χορήγησης των φαρμάκων και των ιατρικών βοηθημάτων, για όλους τους εργαζόμενους και συνταξιούχους με συνολικές αποδοχές κάτω από τα επίσημα όρια φτώχειας, και για όλες τις κατηγορίες των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Μείωση της συμμετοχής στο 10% για όλα τα χρόνια νοσήματα.
  Υπεράσπιση και πραγματική διεύρυνση, ποιοτική αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ. σε όλες τις βαθμίδες του(Α΄βαθμια, Β΄βάθμια, Γ΄βάθμια, και ΕΚΑΒ) με γενναία αύξηση των δαπανών για την Υγεία, απαγκίστρωσή του από την μεγάλη ιδιωτική πρωτοβουλία και την παραοικονομία. Ελεύθερη ισότιμη και δωρεάν πρόσβαση όλων των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες του. Οικονομική και εργασιακή αποκατάσταση του προσωπικού του ΕΣΥ όλων των βαθμίδων και των κατηγοριών.
 16. Ειδικότερα μέτρα κατά της υπογεννητικότητας με την στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών, της μητρότητας, των νέων ζευγαριών κ.α.
© 2018 ● ΔΗΚΚΙ - ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ